top of page

Salgsvilkår Tonjer Skilt & Dekor AS

KORREKTUR
Ordre som omfatter produkter som skal trykkes eller ha individuell dekor håndteres alltid meget nøyaktig, slik at trykk av logo/ tekst/ telefonnummer/ fargevalg/ størrelse etc skal bli riktig. Når Tonjer Skilt & Dekor har mottatt manuskript (forklaring på hva som skal trykkes, logoer, brevark, fargeprøver etc), skannes/ settes/ overføres dette til data for klargjøring til trykking.

Før produksjon sendes det en korrektur (utskrift av hva som skal produseres/ trykkes) til kunden for godkjennelse. Dette er en dobbeltsjekk for å sikre at trykket/ dekoren blir slik kunden ønsker det. Det er viktig at kunden leser korrektur, altså sjekker at ord og tall er riktige, og ikke bare «tar et blikk» for å se om det «ser greit ut». Tonjer Skilt & Dekor aksepterer ikke reklamasjoner begrunnet med trykkfeil, når kunden på forhånd har godkjent korrekturen eller selv har levert inn produksjonsfil. Innsendte logoer/materiell regnes som godkjente.
Car Art / bilskisser må kontrolleres nøye m.h.t modell, antall dører, vinduer mm.

All printproduksjon produseres som mottatt. Våre maskiner kjører CMYK fargeprofil.

Korrekturen godkjennes på e-post til Tonjer S&D as.

Korrektur lages/vises oftest på en skjerm og oppløsning på korrekturen blir ikke alltid identisk med det endelige resultatet. Det er de angitte fargekodene som det styres etter ved trykking, ikke de mer unøyaktige fargenyanser på korrekturen. Er kunden i tvil om noe; ta kontakt!

 

LEVERINGSTID
Ordre anses levert når produktene er montert, levert kunde eller klargjort for henting hos Tonjer Skilt & Dekor eller, innlevert til befrakter.

Leveringstid er å anse som veiledende/ forventet leveringstid som er typiske for alle normal ordre (99%). Spesielle forhold som Tonjer Skilt & Dekor AS ikke rår over kan i enkelte tilfeller medføre forsinket levering. Kunden skal informeres dersom det foreligger grunn til å tro at leveringen vil bli vesentlig forsinket. Dersom forsinket levering ikke medfører vesentlige ulemper for kunden, gir dette ikke reklamasjonsrett (kansellering/ avslag).

Et eventuelt ansvar vil alltid gjelde varens verdi og ikke under noen omstendigheter følgeskader.

PRISER
Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK), FOB Haugesund, eks. 25 % merverdiavgift.

Tonjer Skilt & Dekor tar forbehold om trykkfeil/ skrivefeil og misforståelser i tilbud, trykksaker, websider, sosiale media eller lignende, og innestår ikke for åpenbare feil.
Ved valutaendring +/-5% fra bestillingstidspunkt til levering forbeholder Tonjer Skilt & Dekor seg retten til å justere prisen ut til kunde.

Ikke avtalt ventetid faktureres etter medgått tid i.h.h.t gjeldene timepris

 

BETALING
Registrerte norske virksomheter kredittvurderes og utfra denne vurderingen sendes varer i postoppkrav eller mot faktura pr. 14 dager med mindre annet er avtalt.
Dersom kredittvurderingen tilsier det, vil Tonjer Skilt & Dekor AS utstede forhåndsfaktura som må betales før produksjon startes. Dette gjøres der hvor det er negativ eller manglende betalingshistorikk.
På alle ordre/faktura vil det tilkomme et administrasjonsgebyr p.t. kr. 75,- +mva

Privatpersoner vil, med mindre noe annet er avtalt skriftlig, måtte forhåndsbetale eller betale med Vipps før varen tas ut.

 

MANGLENDE BETALING
Betaling anses skjedd når den er mottatt av Tonjer Skilt & Dekor AS. Foreligger ikke betaling som avtalt, er dette brudd på avtalen mellom kunden og Tonjer Skilt & Dekor AS. Vanligvis sendes en skriftlig påminnelse eller telefonisk oppfølging dersom riktig oppgjør ikke har funnet sted. Om betaling fortsatt ikke foreligger så vil vårt krav bli sendt til inkassobyrå for inndrivelse. Det påløper her kostnader som belastes kunden. Ved inkassosak skal alle henvendelser og innbetalinger skje til inkassoselskapet, ikke til Tonjer Skilt & Dekor AS.

 

SALGSPANT
Ved ordre går eiendomsretten over til kunden ved betalingstidspunktet. Dette innebærer at Tonjer Skilt & Dekor AS står som eier av leverte produkter inntil riktig betaling foreligger. Videresalg eller bruk og forringelse av varene må derfor ikke skje før varene er betalt og kunden har overtatt eiendomsretten til varene.

 

FORSENDELSE/ FRAKT
Forsendelsesmåte står spesifisert på ordrebekreftelsen. Standard leveringsbetingelser er FOB Haugesund (fritt levert befrakter i Haugesund) eller på visse betingelser fritt levert (se under) Vanligvis benyttes Postnord eller Bring/ Posten, med mindre noe annet er avtalt. Varene anses levert når befrakter har mottatt godset. Dette innebærer at Tonjer Skilt & Dekor AS ikke kan stilles ansvarlig for eventuelle fraktskader eller forsinkelser ved forsendelsen.

 

REKLAMASJON
Tonjer Skilt & Dekor AS oppfatter reklamasjoner fra kunder som et viktig verktøy for tilbakemelding fra kunder, og som et redskap og incitament til å forbedre virksomheten. Vi har derfor en grunnleggende interesse i kjennskap og bevissthet omkring feil og mangler, selv om det selvsagt arbeides for å minimere omfanget av reklamasjoner. Reklamasjoner oppfattes derfor som en positiv og konstruktiv tilbakemelding fra kunde, og disse vil bli behandlet på en saklig og ryddig måte.

Feil eller mangler som kunden påberoper seg må fremmes overfor Tonjer Skilt & Dekor AS umiddelbart etter mottak av varene/ produktene, senest 8 dager etter mottak/levering. Det ligger her implisitt at kunden pakker ut og sjekker mottatte varer, produkter, montering og tjenester ved ankomst/levering, og rapporterer avvik uten unødig opphold.

Tonjer Skilt & Dekor AS foretrekker at reklamasjoner fremmes ved skriftlig via e-mail. Dersom det ikke blir tatt umiddelbar stilling til reklamasjonen, vil kunden få en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt og hvordan den vil bli behandlet.

Tonjer Skilt & Dekor AS påtar seg ikke under noen omstendighet ansvaret for eventuelle følgeskader ved mangelfull levering/montering. Ansvaret vil maksimalt være begrenset til ordrens verdi.

Vedr. skilt og dekorprodukter så fordrer alle våre garantier at de til enhver tid gjeldene retningslinjer for vask, vedlikehold, venteperiode før vask etter montering, tilsyn etc. er hensyntatt.

Skade på kundes eiendom, for eksempel innlevert dekor, gamle vinduer, lakk som løser fra underlag/grunning etc. som ikke skyldes feil eller mangelfull utførelse fra Tonjer Skilt & dekors side, erstattes ikke under noen omstendighet.

 

RETT TIL PROMOTERING AV LEVERTE PRODUKTER
Med mindre annet er særskilt avtalt forbeholder Tonjer Skilt & Dekor AS seg retten til å benytte bilder av leverte produkter for promotering av vår bedrift på sosiale media eller i annen markedsføringssammenheng.

På noen produktgrupper vil Tonjer Skilt & Dekor AS forbeholde seg retten til å trykke varemerke, leverandørens navn og telefonnummer/ webadresse med liten skrift. Dette gjøres på en diskret og ikke-dominerende måte.

TVISTER
Eventuelle tvister løses ved frivillig voldgift.

bottom of page